OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.rybarskeveci.sk, Roland Jozefík spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (428/2002 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

 
Využívaním internetového obchodu www.rybarskeveci.sk, Roland Jozefík, kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Prevázkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.
 
Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre potrebu Prevádzkovateľa a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.
 
Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze.
 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy skontrolované, zmenené alebo vymazané. Zákazník môže kontaktovať Rolanda Jozefíka (Prevádzkovateľa) na e-mail rojo.rybarskepotreby@gmail.com.

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Yjg2Y